Đánh giá của Maii

Có sự cố gắng trong nội dung khi mang câu chuyện người mẹ và những khó khăn khi nuôi dạy trẻ tự kỷ lên phim, nhưng làm chưa tới. Drama hóa một cách rất không cần thiết và gượng ép. Chuyện mẹ con Tuệ - Tim thì ổn nhưng mấy tuyến truyện phụ thì rất dở và chẳng đâu vào đâu. Chuyển cảnh búa xua, không thấy có sự liên kết hoặc dẫn dắt nào. Tóm lại, phim trung bình.