Đánh giá của sadhorror.....

sadhorror..... 1

phim kinh dị dở tệ, phí phạm gần 2 tiếng của mình.