Đánh giá của Phuc Phan

Phuc Phan 10

Phim hay, tội nghiệp chú khủng long ăn cỏ còn lại sót trên đảo, con người vì tiền bạc và lòng tham vọng của bản thân mà sẵn sàng đánh đổi sự sống của một loài mà thụ tạo đã tạo ra. Hình ảnh khá ổn