Đánh giá của Lê Vân Trang

Lê Vân Trang 8

Rất ta nghĩa. Nên có nhiều bộ phim mang tính chất phản ảnh tệ nạn xh hiện thực để mọi người nhạn thức dc. Đã, chủ yếu mấy loại não chó