Đánh giá của Revivew

Revivew 1

Phim dở, xem nhức đầu , hiệu ứng chẳng phù hợp, nội dung chẳng liên quan. Quá thất vọng !!!