Đánh giá của MarsLe

MarsLe 7

Nội dung đơn giản
Mang đậm dấu ấn Lý Hải
Hài duyên
Một số điểm còn chưa hợp lý lắm.