Đánh giá của Lê Thị Tuyết Hân

Lê Thị Tuyết Hân 1

Phim dở ói. Không hiểu sao mấy rạp mua về chiếu nữa.