Đánh giá của Thu Phạm Ngọc

Thu Phạm Ngọc 10

Một bộ phim quá sức tuyệt với, không ngôn từ nào có thể diễn tả