Đánh giá của Thanh Hien

Thanh Hien 1

Phim dở, quá thất vọng.