Đánh giá của Bi Nguyễn

Bi Nguyễn 5

Vui, nhưng cốt truyện hơi cũ