Đánh giá của NguyenKhacDao

NguyenKhacDao 1

Phim dỡ xám hồn từ kịch bản Hàn.
Mấy đoạn sến coi mà thấy quê dùm diễn viên đang diễn luôn.
Nói chung dỡ ve sầu mà được seeding quá.