Đánh giá của DoDyo

DoDyo 8

Cảnh nổ bom thật kinh khủng, xem bộ phim cũng nói cảm nhận được tinh thần đoàn kết và lòng yêu nước của người dân ở đấy. Nói chung xem được.