Đánh giá của Maii

Maii 6

Phim hành động dạng thường. An toàn và thiếu đặc sắc, phô diễn kỹ xảo là chủ yếu