Đánh giá của Genis

Genis · 6

Bị cắt te tua thấy thương. Đoạn đầu hơi lan man, nhân vật chính như kiểu ngầu lòi ta đây đùng phát nữa sau phim tính cách thay đổi 180 độ. Được mỗi đoạn giữa là kịch tích cao thôi còn sau đó bắt đầu vô lí và nhạt rồi. Ý tưởng tiềm năng nhưng chưa được khai thác triệt để.