Đánh giá của MarsLe

MarsLe 5

Mô típ siêu nhân bá đạo trên từng hạt gạo, 1 mình cân cả thế giới! Một bộ phim quá dễ đoán.