Đánh giá của MarsLe

MarsLe 6

Bộ phim còn ở ngưỡng an toàn, không có điểm nhấn. Chưa ra tình cảm cũng không đủ bi kịch. Ý tưởng về xây dựng hình ảnh người quân nhân khá yếu.