Đánh giá của Jonny Phạm

Jonny Phạm 10

Diễn biến chậm nhưng ko gây nhàm chán