Đánh giá của smiles003

smiles003 7

Cũng tạm, kỹ xảo cũng dẹp, chỉ là chưa đã lắm. Tính nhân văn thì có nhưng không nhấn tới. Xem giải trí cũng tốt.