Đánh giá của NguyenKhacDao

NguyenKhacDao 1

Phim phù hợp với trẻ con.
Dù đội lồng tiếng đã cố gắng hết sức.
Phim nhẹ và nhạt.