Đánh giá của Maii

Maii 1

Một bộ phim sáo rỗng, sáo mòn, vô nghĩa, tệ từ tình tiết cho đến cho diễn viên. 1 điểm cho sự cố gắng.