Đánh giá của kellicious

kellicious 3

3 sao cho Trấn Thành, còn lại phim 0 sao