Đánh giá của Đỗ Hướng

Đỗ Hướng 8

đoạn cuối k hay lắm ;))