Đánh giá của MarsLe

MarsLe 6

Tiến bộ so với nhiều phim Việt và mở lối đi riêng cho dòng phim Hành động ở Việt Nam nhưng còn nhiều sạn.