Đánh giá của MarsLe

MarsLe 2

Mình chắc là không hiểu được thâm ý của biên kịch và đạo diễn của phim. Có lẽ phim làm ra chỉ để PR vịnh Hạ Long và độ ăn chơi của đảo Tuần Châu. Tuy nhiên, nếu phim không ai xem thì mục tiêu PR chắc là "đạt" được :D