Đánh giá của MarsLe

MarsLe 7

Đoạn đầu có nhiều cảm xúc, hình ảnh đẹp, âm thanh tốt. Về sau thì hơi cụt.