Đánh giá của Trịnh Phương như

Trịnh Phương như 9

Phim cũng được đó mà dô trễ nên hiểu sơ sơ