Đánh giá của Kurein

Kurein 10

Một bộ phim nhẹ nhàng nhưng tuyệt vời.