Đánh giá của AnnK

AnnK 10

Tôi chờ mấy tuần để có thòi gian rảnh đi xem phim. Đúng là không uổn công chờ đợi