Cộng đồng

Đen thui 6

Phim cũng khá, dù tổng thể chưa chặt chẽ nhưng có vài trường đoạn enjoyable