Đánh giá của Hoài Trâm Phạm

Hoài Trâm Phạm 1

Tệ, phim quá tệ.