Đánh giá của Đoàn Ngọc Tài

Đoàn Ngọc Tài 1

Phim chỉ dành cho trẻ em thôi.
Tiêu đề phim và nội dung phim không có gì liên quan
Chưa được giải thích rõ ràng
Cảnh đẹp. Nội dung rời rạc. Gây ngủ