Đánh giá của Nguyễn Thi Thùy Phương

Nguyễn Thi Thùy Phương 9

Phim cười từ đầu đến cuối phim.
Cũng lấy đi quá trời nước mắt.Hay!!!