Đánh giá của johnnyjohn

johnnyjohn 6

Không thể tim được Việt Nam lại có ý tưởng thế này. Bộ phim không thể đi đâu vào đâu được. Ngay cả phần hậu kỳ còn không xử lí được. Đáng thất vọng.