Đánh giá của Mã Lan Thanh

Mã Lan Thanh 10

Mình chỉ dùng 1 chữ "Đẹp" để diễn tả về bộ phim lẫn cảm xúc của mình. Bộ phim là 1 tác phẩm nghệ thuật thật sự.