Đánh giá của Thanh Thảo

Thanh Thảo 7

Phim khúc đầu khá hay nhưng đoạn sau thì nhạt dần .