Đánh giá về Chủng Tộc Bất Tử sẽ bắt đầu hiển thị từ ngày 18/11/2021.