Đánh giá của Ngọc Thuỷy

Ngọc Thuỷy 10

Cá nhân thấy phim hay! Lỗi của bạn, bạn cần đối mặt và chịu trách nhiệm với nó!