Đánh giá của Toan_Tran

Toan_Tran 6

Một dấu chấm hỏi khá lớn cho khái niệm "bất tuân luật lệ" của John Wick và cũng là cho cả thương hiệu