Đánh giá của MarsLe

MarsLe 5

Thiếu 1 tí gợi ý hoành tráng cho phần tiếp theo.