Đánh giá của Khương Duy Phan

Khương Duy Phan 1

Một bộ phim đẹp và chỉ dừng lại ở từ đẹp mà thôi.