Đánh giá về Lật Mặt 6: Tấm Vé Định Mệnh sẽ bắt đầu hiển thị từ ngày 27/04/2023.