Đánh giá của Vu duc thanh

Vu duc thanh 6

Phim rất vô lý, thiếu nhân văn