Đánh giá của VLynd

Nội dung đã thiếu chiều sâu rồi, thì ít ra coi đánh nhau cũng nên trọn vẹn chứ, có mấy cảnh đang hype tự nhiên cắt cái rụp 🥲

#mortalkombat