Đánh giá của MarsLe

MarsLe 8

Không có người xấu, chỉ có hoàn cảnh xấu.
Đau đáu.