Đánh giá của trieuluan

trieuluan 10

"Ko thể lấy 80% làm nền cho 20%"