Đánh giá của kimnini

kimnini 4

Kết thúc khó hiểu, làm mất mạch phim