Đánh giá của MarsLe

MarsLe 6

Căn bản là phim này không còn chỗ để sáng tạo.
Bản lồng tiếng khá thú vị.