Đánh giá của Maii

Maii 5

Phim chỉ có điểm sáng ở hành động và kỹ xảo. Còn lại thì tình tiết dài dòng, sáo mòn và phát triển nhân vật không ổn tí nào.