Đánh giá của MarsLe

MarsLe 7

Mãn nhãn, phim này nên xem 3D để thấy hết cái đẹp của nó.
Kết mở, có thể sẽ có phần 2. Nhưng mà nếu có phần 2 chắc sẽ khó mà hay được.