Đánh giá của VLynd

VLynd 8

Bỏ qua những lời phê bình thì cảm thấy thoả mãn khi coi.